SLUŽBY

Dotační poradenství

Soudní
znalec

Projektové
řízení

Investiční
pobídky

3P Consulting - služby - dotační poradenství

Dotační poradenství

Specializujeme se na dotace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Vývoj a inovace považujeme za klíč k úspěchu. Naše klienty provázíme celým inovačním procesem – od analýzy záměrů klienta, vyhledání vhodného druhu podpory, přípravy žádosti o dotaci až po řízení / administraci projektu a jeho úspěšné dokončení.

Naše zkušenosti a odbornost si dovolujeme nabídnout i Vám. Jsme připraveni Vám s celým procesem pomoci, přiblížit Vás k úspěchu, pomoci Vám s chybějícími kapacitami a vyvarovat se zbytečných rizik.

Bohaté zkušenosti máme také s dotačním programy zaměřujícími se na podporu investic, mezinárodní spolupráci, vzdělávání, sociální služby aj.

V rámci dotačního poradenství nabízíme tyto služby:

Zpracování žádosti o podporu

Jakmile blíže poznáme Vaše plány a záměry, budeme za Vás již samostatně hlídat aktuální možnosti čerpání různých forem podpory. Ve chvíli, kdy bude určitá podpora dostupná (např. bude otevřena /plánována odpovídající dotační výzva), budeme Vás informovat a následně s Vámi začneme pracovat na přípravě žádosti o podporu.

 •  specifikace a rozpracování záměru s ohledem na podmínky příslušné formy podpory
 • příprava a zpracování veškerých podkladů a dokumentů k získání zvolené podpory

Administrace projektů

Komplexní zajištění „papírů“ kolem realizace projektů v souladu s požadavky konkrétního dotačního programu.

Externí řízení projektu

Můžeme Vám pomoci i se samotným řízením projektu, tj. vyřešíme za Vás nejen nezbytné „papíry“, ale i řízení projektu jako takového.
3P Consulting - služby - administrace projektů

Administrace projektů

Administrativní zajištění realizace jakéhokoli projektu spolufinancovaného veřejnými prostředky má vždy svá specifická pravidla, která se navíc liší nejen mezi různými programy, ale i v rámci různých výzev. Nedodržení těchto pravidel však může vést k sankcím / odnětí dotace.

Z těchto důvodů pro převážnou většinu našich klientů zajišťujeme i službu administrace projektů, která zahrnuje:

Nastavení mechanismů a procesů pro úspěšnou realizaci projektu

U každého projektu nastavujeme spolu s klientem systém procesů tak, aby získaná podpora splňovala veškeré požadované náležitosti, součástí je i nastavení kontrolních mechanismů, aby nedošlo k dvojímu čerpání – zejména v případě realizace více dotačních projektů najednou.

Komunikace s orgány spravujícími podporu

Zajistíme za Vás veškerou běžnou komunikaci s příslušnými veřejnými institucemi.

Monitoring

Zajistíme za Vás převážnou většinu „papírování“ kolem projektu, tj. vypracování potřebných dokumentů, jako jsou zprávy, žádosti o platbu, podpůrné evidence včetně všech potřebných příloh.

Administrace výběrových řízení

Otázku výběrových řízení řešíme už ve fázi přípravy projektu. Během administrace projektu:

 • ­vyhodnotíme nejvhodnější postup výběru dodavatelů v souladu s pravidly příslušného programu podpory
 • provedeme Vás celým procesem výběrového řízení
 • zpracujeme nezbytnou dokumentaci a komunikaci s účastníky zadávacího řízení

Kontroly

Když na Váš projekt bude nahlášena kontrola, nenecháme Vás v tom samotné. Pomůžeme Vám připravit všechny potřebné podklady a zároveň, pokud bude potřeba, se kontroly zúčastníme s Vámi.

Zakončení projektu + follow-up podpora

Úspěšným zakončením realizace projektu většinou všechny povinnosti nekončí. U většiny dotačních programů ještě běží tzv. doba udržitelnosti. Po skončení projektu proto svým klientům nabízíme i follow-up služby, a sice:

 •  nastavení systému nezbytné archivace dokumentů týkajících se projektu
 • zpracování zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (či obdobných reportů)

Podpora manažerského rozhodování

Protože pro většinu klientů realizujeme více projektů najednou, zahrnují naše služby administrace i nadstavbové poradenství, které se týká např.

 • Nastavení mechanismů pro kontrolu čerpání tak, aby nedocházelo ke dvojímu financování
 • Poradenství v oblasti čerpání veřejné podpory de minimis
 • Určování velikosti podniku a zejména pak změny velikosti podniku
 • Pravidelná setkání a vyhotovení reportů pro vedení firmy, kde vyhodnotíme dosavadní ekonomické přínosy čerpaných podpor a navrhneme další možné kroky

Krizové řízení

Máme zkušenosti se „záchranou“ řady již běžících dotačních projektů, kdy část realizace si zajišťoval klient vlastními silami / ve spolupráci s jiným dodavatelem a projekt bohužel neprobíhal dle stanoveného plánu. V takovém případě jsme schopni provést analýzu současného stavu projektu a následně naplánovat další kroky tak, aby bylo minimalizováno riziko příp. sankcí/odnětí dotace ze strany poskytovatele dotace.
3P Consulting - služby - projektové řízení

Externí řízení projektu

Projektové řízení vnímáme jako efektivní styl práce, nikoli jako dogma a soubor tabulek, které je nutno za každou cenu přesně dodržovat. Ač jsme certifikovaní projektoví manažeři, každou společnost i projekt vnímáme individuálně a také tak s nimi pracujeme. V duchu naší filosofie poskytujeme i své služby.

V rámci našich služeb nabízíme:

Konzultace projektů a projektového řízení

Při spolupráci s klienty se setkáváme s tím, že jejich projekty nenaplňují očekávání zadavatele, výstupy jsou dodávány opožděně a v nízké kvalitě, projekty nestíhají reagovat na požadované změny.

Naši konzultanti vám zprostředkují nezaujatý náhled na stav vašeho projektu, na problémy, se kterými se potýká, i možnosti pro jeho úspěšné dokončení. Jejich působení vám pomůže získat efektivní výsledky v krátkém časovém horizontu a napomůže i celkovému směřování Vaší společnosti. Způsob jejich zapojení může být cílený a krátkodobý, mají však také zkušenosti a dovednosti pro intenzivní mentorování a vedení vašich pracovníků při řízení projektů.

Externí projektové řízení

Nejčastější příčinou, proč společnosti využívají externí projektové řízení, je nedostatek vlastních zdrojů. Ten může nastat ze dvou různých příčin: jestliže počet spuštěných projektů převyšuje kapacitu interních projektových manažerů, nebo když náročnost a kvalita projektů vytváří nároky na výjimečné projektové manažery, kterých se ve společnosti nedostává.

Druhým důvodem je nutnost odstranění rizik projektu. K pořízení outsourcovaného projektového manažera dochází často v případě, kdy se na projektech začnou vyskytovat problémy (zpoždění, kvalifikace nebo jiné závažné nedostatky). Mnohdy tento druh služby využívají státní instituce. Zcela logicky zde externí projektové řízení překonává problém s kvalifikací zdrojů, které za tabulkové mzdy nelze opatřit. Nasazení externího projektového manažera je zkrátka mnohem flexibilnější a rychlejší než interní cesta.

Náš projektový manažer se ve spolupráci s Vaším koordinátorem nebo manažerem podílí na realizaci projektu. Na začátku spolupráce jasně vymezí kompetence a zodpovědnost projektového manažera. Projektový manažer provede úvodní audit projektu a ve spolupráci s ostatními členy týmu naplánuje nejbližší kroky včetně konečných termínů.

Sestaví se harmonogram prací a rozdělí se úkoly mezi členy týmu. Projektový manažer je určen k tomu, aby celý projekt organizoval, plánoval a hlídal. Po dobu realizace projektu projektový manažer zpracovává zprávu o stavu projektu, pro vedení společnosti.

3P Consulting - služby - daňové odpočty

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou dalším velmi efektivním nástrojem podpory inovačních aktivit firem. Prostřednictvím daňového odpočtu na VaV je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů VaV podruhé.

Výhody využití daňových odpočtů na VaV

 • o tuto formu podpory může požádat jakákoli firma (vč. velkých podniků), která provádí výzkum/vývoj bez ohledu na oborové zaměření projektu, jeho místo či dobu realizace
 • nižší administrativní náročnost ve srovnání s dotačními programy
 • vyšší jistota získání podpory – v tomto případě spolu nesoutěží projekty různých subjektů, nevybírá je hodnotící komise – daňové odpočty na VaV je možné využívat pravidelně (každý rok)

Proč využít služeb 3P?

Klíčovým faktorem je zde identifikovat, zda zvažovaný projekt opravdu naplňuje definici výzkumu/vývoje dle příslušné legislativy

 • 3P se specializuje na oblast VaV již dlouhá léta, s touto problematikou tak máme bohaté zkušenosti.
 • Kromě toho můžeme svým klientům nabídnout i službu soudního znalce, který má oprávnění pro posuzování činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání

Dále je důležité celý proces uplatnění daňových odpočtů zvládnout i po administrativní stránce. Přestože ve srovnání z dotačními programy je uplatňování daňových odpočtů na VaV výrazně méně náročné na „papírování“, pro firmu, která s odpočty na VaV nemá zkušenosti, může být i tato podpora administrativně náročná. Nejsou zde totiž předem dané formuláře a konkrétní návody, je třeba mít nastudovanou související legislativu.

 • 3P má již své ověřené formuláře pro uplatňování odpočtů na VaV ve struktuře vyžadované ze strany FÚ.
 • Naši odborníci znají související legislativu vč. prováděcích a metodických pokynů, judikaturu krajských či Nejvyššího správního soudu atd.
3P Consulting - služby - soudní znalec

Soudní znalec

Pro veškeré činnosti a služby, které nabízíme klientům, využíváme expertních znalostí soudního znalce, který členem našeho týmu. Jeho specializací je posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání. Existují však případy, kdy je vhodné využít přímo jeho služeb – „kulatého razítka“. Jedná se např. o:

 • Sestavování zpráv pro účely daňový odpočtů na výzkum a vývoj
 • Při jednáních a sporech s institucemi a orgány poskytujícími podpory podnikání
 • Konzultace v oblasti výzkumu a vývoje z pohledu možného uplatnění různých forem podpory
3P Consulting - služby - investiční pobídky

Investiční pobídky

Zvažujete realizaci větší investice v České republice? Investiční pobídky (IP) jsou dalším alternativním zdrojem veřejné podpory, tentokrát v oblasti investic.

Poradíme Vám, zda by mohl být Váš záměr podpořen v rámci investičních pobídek. Pokud ano, provedeme Vás celým procesem podání žádosti o investiční pobídku tak, aby pro Vás byla související administrativní zátěž minimální. Po schválení žádosti Vám zároveň pomůžeme nastavit Vaše interní procesy tak, aby byly dodrženy všechny nezbytné podmínky tohoto nástroje.

 • analýza záměru z pohledu podmínek investičních pobídek
 • zpracování žádosti o IP
 • administrace IP

Chcete se dozvědět více?